• Прием за настоящата година.

 • Висше образование в модерен университет!

 • Кариера с успешен старт.

 • Първокласно обучение - европейски стандарти

 • Обучение с европейски стандарти.

 • Образование и възможност за професионална реализация

 • Успешна реализация на пазара на труда.

 • Прием за настоящата учебна година в специалност Мода и мениджмънт в модата

 • Реализирани студентски проекти
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Реализирани студентски проекти
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Реализирани студентски проекти
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
 • Ревю
  

Ако Вашата цел е да намерите своята професионална реализация
в актуална, динамична и творческа среда
кандидатствайте в специалност "Моден дизайн".

Кандидатствайте сега!

Възползвайте се и се явете на изпит-събеседване на:
2 април, 4 юни, 9 юли, 30 юли, 22 август 2018 г.!

Осигурете своето бъдещо развитие!

Заемете своето място в бакалавърската програма
за учебната 2018-2019 година.

За специалността

През 1994 година във ВСУ „Черноризец Храбър” се открива за първи път в България специалност Моден дизайн. 24 години специалността се развива, като дава отлична възможност на младите и талантливи хора да намират професионална реализация в областта на модата и производството на облекла - с призната в Европа диплома, придружавана от европейско дипломно приложение “DS Label”.

Бакалавърска програма

Моден дизайн

Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Професионална квалификация: моден дизайнер
Форма и продължителност на обучението:

 • редовна - 8 семестъра
 • задочна - 10 семестъра

В специалността Моден дизайн се подготвят висококвалифицирани специалисти в направленията:

 • дизайн на облекло и аксесоари;
 • производство на облекла;
 • реклама в областта на модата;
 • маркетинг и мениджмънт в областта на модния бизнес.

Завършилите студенти могат да се реализират като: дизайнери-проектанти на облекло и аксесоари, конструктори и технолози в шевното производство, стилисти, модни консултанти, рекламни експерти, преподаватели, маркетинг специалисти в областта на модата, кадри с квалификация в сферата на управлението.

Те придобиват знания и умения за: проектиране на модни колекции, анализ на модните за сезона тенденции, изграждане на моден стайлинг, създаване и разчитане на конструктивни чертежи, технологично изработване на облекла, организиране на ревюта и търговски изложения, анализиране на съвременни процеси в дизайна, управление на процесите в модния бранш, специализирани компютърни програми, преподаване в специализирани средни училища, формиране на бизнес планове, управление на модни фирми.

Обучението включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини: Моден дизайн и стайлинг, Рисуване, История на изкуството, История на костюма, Конструиране на облекло, Реклама в модата, Основи на управлението, Маркетинг, Предприемачество, Бизнес планиране, Управление на човешките ресурси, Информатика, Чужд език и др.

В рамките на 3 месеца до 1 година студентите имат възможност да участват в програми за мобилност в чужди университети чрез прилагане на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS) във висшите училища.

Магистърска програма

Моден стайлинг

Професионално направление: 8.2. Изобразително изкуство
Срок на обучение: 2 семестъра
Oбразователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Професионална квалификация: Магистър - Моден стайлинг

Профил на специалността:

Учебният план съответства както на традициите на образованието в Европа, така и на специфичната динамика на сектора в България. Магистърската програма „Моден стайлинг" подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на модния стайлинг, способни да реализират широк спектър от проектни задачи на високо професионално ниво.

Акценти в обучението:

Моден стайлинг; Имидж студио; Модна фотография; Мода и медии; Психология на личността; Връзки с обществеността и реклама.

Извънаудиторна заетост:

Уъркшопове, проекти, изложби.

Практики и стажове:

Практически занимания във фотографски студиа, модни салони и агенции, фирми.

Възможности за кариерно развитие:

Завършилите магистърска програма „Моден стайлинг" придобиват знания и умения, които им предоставят широк спектър от възможности за изграждане на имидж като ключов фактор за успеха на всеки продукт, познаване, следване или променяне на установените модни тенденции, изграждане на моден стайлинг за модни издания, телевизионни предавания, музикални и рекламни видеоклипове, кинопродукции. Развиват компетенции за реализиране на моден стайлинг за клиент според личността и фигурата, създаване на публичен външен вид като средство за успех на популярни личности, работа с медии – вербална и невербална комуникации, формиране на идеи, цялостно представяне на идеята и презентиране на готов продукт. В практическите аспекти на обучението са включени още работа в екип с моден дизайнер, коафьор и гримьор, фотограф и режисьор.

Условия за прием:

Конкурсен изпит: Кандидат-студентите се явяват на събеседване за установяване на обща култура, творчески потенциал (концептуален и практически), комуникативност, мотивация за обучение в специалността.
Изисквания за завършено образование: Кандидатите трябва да имат придобита бакалавърска или магистърска образователно-квалификационна степен и среден успех от дипломата за висше образование, не по-нисък от добър.
Балообразуване: Балът за класиране се образува от сбора на резултата от събеседването и средния успех от дипломата за висше образование.

Контакти:

Ръководител на магистърската програма:
доц. Савка Казаларска
тел.: 0897/395302,
savkakazalarska@abv.bg

Магистърска програма

Художествена фотография

Професионално направление: 8.2. Изобразително изкуство
Срок на обучение: 2 семестъра
Oбразователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Професионална квалификация: Магистър - Художествена фотография

Профил на специалността:

Учебният план съответства както на традициите на образованието в Европа, така и на специфичната динамика, с която се развива тази материя в наши дни. Предвид изключителното значение, което има фотографията в настоящия социален и културен живот, съвременният фотограф трябва да има високи технически умения и творческа чувствителност, за да бъде подготвен да реализира широк спектър от проектни и конкретни задачи на високо професионално ниво.

Акценти в обучението:

Фотографска техника и технология; Фотографията и другите изкуства; Художествена фотография; История на фотографията; Дигитална обработка на изображения; Студийна фотография.

Извънаудиторна заетост:

Уъркшопове, проекти, изложби.

Практики и стажове:

Практически занимания във фотографски студиа.

Възможности за кариерно развитие:

Завършилите магистърска програма “Художествена фотография” придобиват знания и умения, които им предоставят широк спектър от възможности за създаване и оценяване на фотографски произведения на високо професионално ниво във всички жанрове на фотографията; за използване на съвременните технологии в областта на фотографията; за работа в екип като участници в художествени проекти, изложби и конкурси. Студентите усвояват знания и умения в областта на визуалните изкуства и етапите на творческия процес в областта на фотографията, които им дават възможност за реализация като фотографи в телевизии, студиа за визуални ефекти, фотографски студиа, рекламни агенции, медии, издателски къщи, като преподаватели във висши учебни заведения, като експерти в отделите по изкуства на държавната администрация и частни фирми.

Условия за прием:

Конкурсен изпит: Кандидат-студентите се явяват на събеседване за установяване на обща култура, творчески потенциал (концептуален и практически), комуникативност, мотивация за обучение в специалността.
Изисквания за завършено образование: Кандидатите трябва да имат придобита бакалавърска или магистърска образователно-квалификационна степен и среден успех от дипломата за висше образование, не по-нисък от “добър”.
Балообразуване: Балът за класиране се образува от сбора на резултата от събеседването и средния успех от дипломата за висше образование.

Контакти:

Ръководител на магистърската програма:
доц. Савка Казаларска
тел.: 0897/395302,
savkakazalarska@abv.bg

Магистърска програма

Модна фотография и реклама

Професионално направление: 8.2. Изобразително изкуство
Срок на обучение: 2 семестъра
Oбразователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Професионална квалификация: Магистър - Модна фотография и реклама

Профил на специалността:

Магистърската програма по „Модна фотография и реклама” ще ви даде богата гама от умения и знания съчетаващи технически умения, креативност, иновации и тенденции, бизнес проницателност, търговски умения и самочувствие. Предвид изключителното значение, което има фотографията и рекламата в настоящия социален и културен живот, тя ще ви подготви за да успеете в днешната бързоразвиваща се конкурентна фотографска индустрия. Ние помагаме на студентите да придобият широка гама от предприемачески способности в областта на маркетинга, саморекламата и развитие на бизнеса. Обучението дава възможност да се развиете финансово устойчиви и конкурентноспособни.

Акценти в обучението:

Фотографска техника и технология; Модна фотография; Рекламна фотография; Реклама; Редакционна фотография; История на фотографията; Дигитална обработка на изображенията; Съвременни тенденции; Маркетинг и мениджмънт; Потребителска култура; Портфолио.

Извънаудиторна заетост:

Проекти, уъркшопове, изложби.

Практики и стажове:

Практически занимания във фотографски студиа.

Възможности за кариерно развитие:

Завършилите магистърска програма по „Модна фотография и реклама” придобиват знания и умения, които им предоставят широк спектър от възможности, нагласи и поведения, за да прилагат наученото уверено в различни ситуации, както в областта на фотографската практика и рекламата, така и в по-широки творчески, професионални и съвместни контексти.

Условия за прием:

Конкурсен изпит: Кандидат-студентите се явяват на събеседване за установяване на обща култура, творчески потенциал (концептуален и практически), комуникативност, мотивация за обучение в специалността.
Изисквания за завършено образование: Кандидатите трябва да имат придобита бакалавърска или магистърска образователно-квалификационна степен и среден успех от дипломата за висше образование, не по-нисък от “добър”.
Балообразуване: Балът за класиране се образува от сбора на резултата от събеседването и средния успех от дипломата за висше образование.

Контакти:

Ас. Албена Свещарова
тел.: 0899/912-836,
albenasveshtarova@gmail.com

Магистърска програма

Визуални изкуства и артмениджмънт

Професионално направление: 8.2. Изобразително изкуство
Срок на обучение: 2 семестъра
Oбразователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Професионална квалификация: Магистър - Визуални изкуства и артмениджмънт

Профил на специалността:

Магистърската програма „Визуални изкуства и артмениджмънт” ще ви даде богата гама от умения и знания включващи широк спектър от теоретични, творчески и практически специални дисциплини, съобразени със съвременните критерии на европейските стандарти за висок професионализъм, които са систематизирани както следва: задължителни учебни дисциплини, базисни и специализиращи, избираеми и факултативни учебни дисциплини. Обучението дава възможност да се развиете като конкурентноспособни творчески личности.

Акценти в обучението:

Живопис и композиция, графика и графични техники, Фотография и дигитални изображения, реклама, съвременни визуални практики, история на изкуството, артмениджмънт.

Извънаудиторна заетост:

Студентите разработват самостоятелни проекти по конкретни теми обвързани с решаване на задачи поставени от реалния бизнес, разработват творчески теми възможни за представяне пред публика в модерна среда.

Практики и стажове:

Студентите участват в тематични уъркшопове, създават и представят изкуство на артистични пленери, художествени изложби в град Варна, страната и чужбина.

Възможности за кариерно развитие:

Завършилите магистърска програма „Визуални изкуства и артмениджмънт” придобиват знания и умения, които им предоставят широк спектър от възможности, нагласи и поведения, за да прилагат наученото уверено в различни ситуации. В областта на рекламата могат да създават съвременни рекламни форми позициониращи видимо продукти и брандове на пазара. В областта на визуалните изкуства могат да разработват самостоятелни концептуални теми. Като дизайнери, със своята креативност и познания, могат да създават изделия, носещи духа на новото и функциониращи в модерна динамична среда. Завършилите магистърската програма могат да се реализират в широки творчески, професионални и съвместни контексти като артдиректори в рекламни агенции, като творчески специалисти и ръководители в рекламни отдели на фирми, като свободни артисти и творци представящи уникални и съвременни авторски произведения на глобално ниво. Обучението е насочена към формиране на познавателна и понятийна система, ориентираща младите творци при изследване на съвременните проблеми в изкуството. Завършилите специалността добиват умения да създават и представят свои собствени творби, умения за работа в творчески екип в сферата на изкуствата, дизайна и рекламата. Придобиват опит за създаване и управление на творчески центрове за изкуство, съвременни презентационни форуми и др.

Условия за прием:

Конкурсен изпит: Кандидат-студентите се явяват на събеседване за установяване на обща култура, творчески потенциал (концептуален и практически), комуникативност, мотивация за обучение в специалността.
Изисквания за завършено образование: Кандидатите трябва да имат придобита бакалавърска или магистърска образователно-квалификационна степен и среден успех от дипломата за висше образование, не по-нисък от “добър”.
Балообразуване: Балът за класиране се образува от сбора на резултата от събеседването и средния успех от дипломата за висше образование.

Контакти:

Доц. д-р. Диана Сотирова
sotirova_diana@yahoo.com

 • Модно ревю - студентски проекти
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
 • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю
 • Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю Ревю
 • Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю Модно ревю